Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Eurovaalikone

Lautakunta huolissaan Kuninkaanmännyn vedenottamon vaikutuksista haavoittuvaan Ilmiinjärveen – velvoittaisi Tukkuvesiyhtiön järvenpinnan ja Ilmiinojan virtaaman tarkkailuun

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on huolissaan Kuninkaanlähteen pohjaveden ottamon vaikutuksista Ilmiinjärveen, jota lautakunta kuvailee maanantaina antamassaan lausunnossa pieneksi ja haavoittuvaksi. Lautakunta katsoo, että mahdollisessa vedenottoluvassa on asetettava selkeät ja riittävät määräykset Ilmiinjärven vedenpinnan ja Ilmiinojan virtaaman tarkkailuun, koska vedenoton on todettu vähentävän Ilmiinojan virtaamaa. –Mikäli pidempiaikaisen vedenoton vaikutukset ovat odottamattomia, on hakija velvoitettava hakemaan ottoluvan lupamääräysten tarkistamista ja ryhtymään toimiin mahdollisten haittojen korjaamiseksi tai vähentämiseksi, lausunnossa todetaan. Vaikka vedenottamolla ei vaikutusarvioiden olisi merkittävää vaikutusta Köyliönjärven tilaan, muulle vedenotolle, asutukselle tai elinkeinoille, tulisi luvan hakija, Tukkuvesiyhtiö Oy, lautakunnan mielestä velvoittaa pohjaveden pintojen tarkkailuun paitsi Ilmiinjärven, myös Köyliönjärven läheisyydessä. Hyvälaatuisen talousveden saanti vesilaitosten tarpeisiin on lausunnon mukaan sinänsä ensiarvoisen tärkeää. Kuninkaanmännyn ottamon odotetaan ratkaisevan suurelta osin Euran vesilaitoksen talousveden laatu- ja riittävyysongelmia. Suunnitelmat Koomankankaan–Ilmiinjärven pohjavesialueelle perustettavasta Kuninkaanmännyn vedenottamosta ovat herättäneet ihmisissä huolta paitsi Köyliönjärven ja Ilmiinjärven, myös Kokemäen Pitkäjärven rannoilla. Koepumppausten perusteella on arvioitu, ettei pohjaveden pumppaaminen Kuninkaanmännyssä kuitenkaan vaikuta pohjaveden korkeuteen Pitkäjärven suunnassa. Köyliönjärveen purkautuvan pohjaveden määrää uusi vedenottamo vähentäisi, minkä on arvioitu nostavan järven fosforipitoisuutta enintään neljällä prosentilla.