MainosKokemäen kaupunki

Kaupunginjohtaja: Kokemäen kaupungin talous vakaalla pohjalla

Kokemäen kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma. Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoo kaupungin talouden olevan vakaalla pohjalla.

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoo Kokemäen kaupungin talouden olevan vakaalla pohjalla.


Vuosi 2022 on ollut hyvin erityinen. Koronakeskustelut jäivät taka-alalle Venäjän hyökätessä Ukrainaan helmikuun lopulla. Eri lähteet tiedottavat, miten järkyttävä tilanne on ja vielä hyvinkin lähellä omaa turvallista kotimaatamme.

Elämme globaalissa yhteiskunnassa, jossa maailmalla tapahtuvat häiriöt heijastuvat hyvinkin nopealla aikataululla myös meidän jokaisen arkeen. Esimerkkinä järjettömän sodankäynnin vaikutuksista yhteiskunnassamme ovat energiaan liittyvät kysymykset ja huolenaiheet energian hinnasta sekä riittävyydestä alkaneena talvena. Jopa hyvinvointiyhteiskunnassamme puhumme olemassa olevasta energiakriisistä. Nämä vaativat meiltä erinäköistä varautumista tulevaan niin yksilön, yritysten, maatalouden kuin kuntienkin tasolla.

Vuoden 2023 alusta Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Tämä iso hallinnollinen muutos koskettaa tavallaan meistä jokaista, vaikka hyvin toteutettuna emme käytännön tasolla huomaa eroa nykyisen ja uuden toimintamallin välillä. Kaupungin ensisijaisena tavoitteena on edesauttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen turvallinen siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle. Miten sitten tämä hallinnollinen muutos, Ukrainan tilanne sekä korona vaikuttavat Kokemäen kaupungin taloudelliseen tilanteeseen?

”Nykytilanteessa meiltä vaaditaan erinäköistä varautumista tulevaan niin yksilön, yritysten, maatalouden kuin kuntienkin tasolla.”

Syksyn aikana olemme valmistelleet vuoden 2023 talousarviota. Laadinta on ollut haasteellista, koska erilaiset arviot muun muassa inflaatiosta, korkokehityksestä, verotuloista sekä valtionosuuksista ovat vaihdelleet huomattavan paljon. Teknisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kustannusten siirtyminen valtion vastattavaksi sekä kunnallisverojen, yhteisöverojen ja valtionosuuksien vastaava leikkaus on helppo ja yksinkertainen toimenpide.

Haasteen tähän tuo taloussuunnitelmakausille 2024 ja 2025 se, että lopullinen menojen siirto tehdään vuosien 2021 ja 2022 toteutuneiden kustannusten perusteella. Kunnallisveron osalta on päätetty yleisestä 12,64 prosenttiyksikön leikkauksesta, joka tarkoittaa, että vuoden alusta Kokemäen kaupungin kunnallisveroprosentti on 9,11 prosenttia. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta on vuonna 2022 ollut noin 33 prosenttia. Sote-ratkaisun myötä jako-osuus on vuonna 2023 noin 23 prosenttia, jonka johdosta yhteisöveron määrä laskee noin 0,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron osalta ei ole tulossa merkittäviä muutoksia.

Kaavio vuoden 2023 talousarvion käyttötalousmenojen jakaantumisesta osastoittain.

Käytännössä toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 0,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Osa ruokapalvelun tuotoista siirtyy hyvinvointialueen toteutettavaksi. Toimintakulut taas pienenevät noin 30,4 miljoonaa euroa. Tähän suurin vaikuttava tekijä on sote-toimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle. Henkilöstöstä 14 virkaa/tointa on siirtymässä vuoden vaihteessa hyvinvointialueelle. Tämän lisäksi olemme perustamassa kaksi uutta virkaa/tointa.

Yleisesti toimintakulujen kasvuprosentiksi on arvioitu 3 prosenttia. Arvio perustuu ansiotason yleiseen nousuun ja eri ennustelaitosten ilmoittamiin inflaatio-oletuksiin. Sähköenergian osalta kaupungille ei tule lisäkuluja sopimushintojen ollessa voimassa vuoden 2023 loppuun. Kaukolämmön osalta kulut ovat nousemassa.

”Investointiohjelman suurimpana hankkeena ovat uuden Kirkkokallion asemakaava-alueen kehittämiseen liittyvät kunnallistekniset työt.”

Vuoden 2023 kunnallisverotuotoksi on arvioitu 10,7 miljoonaa euroa, kun se tänä vuonna on ollut 23,1 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi on arvioitu 2,68 miljoonaa ja yhteisöverotuotoksi 1,25 miljoonaa euroa. Kaupungin saamat valtionosuudet jakaantuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudeksi sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi. Vuoden 2023 valtionosuudet tulevat olemaan noin 3,9 miljoonaa euroa eli lähes 17 miljoonaa pienemmät kuin vuonna 2022.

Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu yleisen korkotason nousu ja korkokulujen määräksi on arvioitu noin 0,26 miljoonaa eli noin 0,16 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Investointimenot ovat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Investointiohjelmaan sisältyy suurimpana hankkeena uuden Kirkkokallion asemakaava-alueen kehittämiseen liittyvät kunnallistekniset työt noin 1,6 miljoonan euron edestä. Näiden toteutuminen edellyttää suurteollisuushankkeen toteutumista alueella. Osa muistakin investointihankkeista on ehdollisia ja odottavat osittain ulkopuolista rahoitusta.

Tämän toiminnan ja suunnitelman rahoittamiseksi kaupungin pitää nostaa noin 1,3 miljoonaa lisää lainaa kaupungin lainamäärän noustessa 26,9 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa sitä, että lainamäärä asukasta kohden on 3 944 euroa.

”Kaupungin strategian arvoissa mainitaan vastuullisuus, minkä yhtenä tekijänä on kaupungin talouden vastuullinen hoitaminen.”

Vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 12.12.2022. Talousarvion tuloslaskelma näyttää 0,4 miljoonaa euroa ylijäämää.

Vuoden 2022 tulos tulee näillä näkymin olemaan ylijäämäinen. Merkittävimmät syyt ovat yhteisöverojen hyvä kertymä sekä valtiolta tulevat avustukset koronasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Lisäksi terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suoritemäärät ovat pienentyneet koronan johdosta ja näin ollen ovat vaikuttaneet myös kaupungin menoihin. On toisaalta hyvä muistaa, että tämä on samalla lisännyt niin sanottua hoitovelkaa huomattavasti.

Kaupungin taseessa olevan 4 miljoonan euron kumulatiivisen ylijäämä tulee kasvamaan. Kaupungin tavoitteena on pitää talous sellaisessa kunnossa, ettei taseeseen kerry kumulatiivista alijäämää. Kaupungin strategian arvoissa mainitaan vastuullisuus, minkä yhtenä tekijänä on kaupungin talouden vastuullinen hoitaminen. Käytännössä talouden vastuullinen hoitaminen tarkoittaa useita eri asiakokonaisuuksia lähtien pienistä yksityiskohdista aina suuriin kokonaisuuksiin. Edellä mainittujen tekijöiden pohjalta voidaan todeta Kokemäen kaupungin talouden olevan vakaalla pohjalla.

Info

Kokemäki numeroina

  • Perustamisvuosi: 1869

  • Asukasluku: 6 926 henkilöä (10/2022)

  • Pinta-ala 531,26 km², josta vesistön osuus 50,85 km²

  • Kunnallisvero (2023): 9,11 prosenttia

  • Kaupungin henkilöstömäärä: 270

  • Kaupunginvaltuusto: 27 paikkaa (2021-2025)

Lue myös:

Huumorilla ja rakkaudesta lajiin: Mika tietää, mitä myy eikä aikaile toimituksissa – parhaimmillaan kodinkone odottaa jo kotiportilla, kun asiakas palaa kauppareissulta

Kokemäki on Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta

Hyvinvointialueet tulevat – Kokemäellä ei juurikaan muutoksia palveluissa ensi vuonna

Lue myös: